Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. • +36 59 503-085 • szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu
Szent Pál Marista Általános Iskola a facebook-on


BARI SHEJ

BARI SHEJ - NAGYLÁNY - FÁTÁ MÁRÉ pályázat

A kedvezményezett neve: Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3.
A projekt címe: Éld meg az álmod!
A szerződött támogatás összege: 29.986.125,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása:

www.mkoutletsonline.com

Az Éld meg az álmod! mentorprogramot három célcsoportra építettük fel:
- a mentorált tanulókra
- a mentorokra
- a szülőkre.

Célunk, hogy a három csoporthoz tartozó résztvevők fejlődése biztosítva legyen azokon a területeken, melyek segítségével a projekt által kitűzött céljainkat elérhetjük, mégpedig a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését.

Prioritások a mentorált lányok  esetében: tanulás segítése, szociális kompetenciák fejlesztése, életpályaépítés, kultúra közvetítés, szabadidős tevékenységek, programok és a közösségfejlesztés.
Kiemelt területek a mentorok esetében: pedagógia módszertani kultúra erősítése, a tanulás módszertani ismereteinek gazdagítása, erőszakmentes kommunikáció, problémamegoldó stratégiák , ismeretek, mentálhigiéné és a mentorálás módszertani képzése.
A szülőkre irányulva: a család aktív szerepvállalása, a csoportkohézió erősítése, az önismeret fejlesztése, a szülői nevelés módszertana, az együttműködési készség fejlesztése, az erőszakmentes kommunikáció, motiválási eszköztár építése a gyermek iskolai karrierjének támogatásában.
Fontos, hogy a három pillér együttműködése,rolex replika folyamatos fejlődése révén tudunk biztos hátteret adni és tartós hatást elérni.

Szakaszai
• Előkészítő szakasz: Szakmai programunkat motivációs toborzással, szükségletfelméréssel kezdjük. Ezután a programra jelentkezők közül a kritériumoknak való megfelelőséget vizsgáljuk, az együttműködő iskolák javaslatait, és a családlátogatás tapasztalatait is figyelembe véve. A szerződéskötés után szülői értekezlet keretében  tájékoztatást tartunk a program részleteiről, a kapcsolattartás és tájékoztatás lehetőségeiről.
• Mentorálási szakasz: Négyféle mentorálási módot használunk majd, - az egyénit, - a családit, - a kiscsoportost - és a nagycsoportost. A egyéni mentorálás főként a mentorált egyéni tulajdonságaira és szükségleteire épít. A tanulás segítése, a személyiségfejlesztés, önismeret, egyéni célok elérésének segítése, a kommunikációs fejlesztés színtere. Szükség szerint tolódik el a hangsúly a prioritások között, attól függően, hogy kinél melyik területre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Természetbeni támogatással is segítjük az egyéni érdeklődésnek megfelelő fejlődési lehetőségeket. Lépései: Az egyéni mentoráláskor az ötletbörze révén a mentor megismeri a mentorálandót. Közös célkitűzést követően, a tanuló reflektál a szerződésben megfogalmazott saját céljairól, jövőképéről, az önmagától elvárt eredményekről, az ahhoz szükséges lépésekről. Elkészül az egyénre szabott mentorálási terv. Tartalmazza a mentorált lány tanulási nyomon követését, az egyéni célokat, fejlesztési területeket, találkozások gyakoriságát, időtartamát, helyét és a mentoráló kapcsolatra jellemző kölcsönös bizalom és tisztelet iránti elkötelezettséget. A tervet szükség szerint, de hat havonta biztosan felülvizsgáljuk és módosítjuk. A mentorálásokról mentorálási naplót vezetünk. A monitorozás részét képezi a folyamatos szóbeli értékelés, és a havonkénti kérdőív kitöltés. Az eddigi anyagok és a mentorált lányok két hetente írt reflexiói is részei a portfoliónak. A kölcsönösséget és bizalmat biztosítja, hogy a mentoráltak is értékelik mentorukat. A családi mentorálást segíti roma mentorunk, aki a roma lányok közvetlen lakókörnyezetében él, és rendezett családi életével, diplomásként, munkahellyel rendelkezve például szolgál. Személye a kapcsolattartást is nagyban megkönnyíti. A családi mentorálás célja, hogy a szülők és gyermekeik közötti kapcsolat felelősségteljesebbé, nevelésük céltudatosabbá váljon. Résztvevői a mentor/mentorok és szülő/szülők, esetenként a gyermek/gyermekek is. Családlátogatások, szülői értekezletek, tanácsadások, szervezett előadások, megbeszélések, konzultációk, közös programok révén eszközt szeretnénk adni a szülőknek gyermekeik motiválásához. A kiscsoportos mentorálások részvevői a mentor és a mentoráltjai. Az egyéni fejlesztési tervekre épül. A foglalkozások helyet adnak a tanulás többcsatornás információelsajátítására, a szociális kompetenciák fejlesztésére. Biztosítják a segítségadás és kérés, együttműködés, szerepjáték, csoportépítés, élményátadás, kötődés lehetőségét. A nagycsoportos mentorálások két heti rendszerességgel, vagy egész napos, több napos tömbösített programok keretében valósulnak meg. A kultúraközvetítés, a tartalmas szabadidő eltöltés, a közösségépítés színterei. Résztvevői az összes mentor, a mentoráltak és esetenként a szülők. Tartalmát tekinte kirándulások, táborozás, egészségmegőrző, életvezetést segítő foglalkozások és tanácsadás szakemberek bevonásával, aerobik, sportolási lehetőségek, színház és mozilátogatás, szakmai intézménylátogatás, pályaorientációs tevékenységek, önfelfedezés, szociális kompetenciák fejlesztését célzó és személyiségfejlesztő tréningek. Programunkat jellemzi a világ felé nyitottság és életöröm, biztonság, hit, szeretet, empátia,replika óra hivatáskeresés és alkalmazkodás a változó világhoz, önérvényesítés, erkölcs és értékrend, problémakezelés és segítség.

A projekt dátuma: 2018. 01. 01-től 2019. 12. 31-ig
A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00086.TÜV Certification

NAPTÁR

Mai Evangélium

2021. április 19. – Hétfő (Jn 6,22-29)
A csodálatos kenyérszaporítás utáni napon a Genezáreti-tó túlsó partján maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott. Tudták, hogy Jézus nem szállt a bárkába tanítványaival; tanítványai ugyanis egyedül hajóztak el. Közben Tibériásból több bárka jött a hely közelébe, ahol az Úrtól megáld
Mon, 19 Apr 2021 00:00:00 +0200

Időjárás

Youtube csatornánk

Széchenyi 2020

Iskolánkról

Iskolánk, a Szent Pál Marista Általános Iskola nemcsak nevében hordozza Jézus egyik leghívebb apostolát, hanem tevékenységével is a rászorulók segítését, s ezáltal a keresztényi élet legfontosabb törvényeinek megvalósulását tűzte ki céljául.
Elérhetőségek

Szent Pál Marista Általános Iskola
5300 Karcag, Zádor út 3.
Telefon: 06-59-503085
Mobil: 06-30-9014655
Email: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu
Széchényi 2020