Beiratkozás 2024/2025 !

Beiratkozás 2024/2025 !

HIRDETMÉNY

a Szent Pál Marista Általános Iskola beiratkozási rendjéről
A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2024. április 18. (csütörtök) 7.30-17.00
2024. április 19. (péntek) 7.30-17.00

A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy
a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát), szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványát.
Előzetesen már online, az iskola honlapján
https://www.szentpalkarcag.hu/beiratkozas vagy papír alapon, az iskola
portáján adhatják le jelentkezésüket. A személyes megjelenéssel történő
beiratkozáshoz – a beiratkozást megelőzően történő telefonos egyeztetés
alapján – az iskola beosztást készít.
A felvételről első fokon a beiratkozást követően tizenöt napon belül az iskola
igazgatója írásban dönt. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be
jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására
jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a
fenntartóhoz kell benyújtani. A kérelemmel kapcsolatban az intézmény
fenntartója jár el, és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a szülő, a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván
jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles
gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Az Oktatási Hivatal kereső felületén megtalálható a gyermek körzetes iskolája:
https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

Karcag, 2024. március 11.

Tristany De Juan Pablo Adolfo
fenntartó